شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم

که دروغ نگفت و جهنم را به جان خرید اما تظاهر به

دوست داشتن آدم نکرد….