رویای من http://royaa77.mihanblog.com 2018-12-12T18:47:11+01:00 text/html 2017-02-22T15:41:23+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... خدا حافظی http://royaa77.mihanblog.com/post/78 <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">قطار …</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">راهت راه بگیرو برو نه کوه توان</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ریزش دارد نه دهقان پیراهن اضافه …</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هیچ چیز مثل سابق نیست …</font></div> text/html 2017-02-18T23:04:05+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... حقیقت http://royaa77.mihanblog.com/post/77 <div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>زندگی رانخواهیم فهمید...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>از ترس</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>زمین خوردن ...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>هرگز</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>قدم درجاده</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>زندگی نگذاریم...!!!</b></font></div> text/html 2017-02-18T16:01:29+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات عاشقانه http://royaa77.mihanblog.com/post/76 <div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>قلب من مودب است!</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>بخواهی بروی.....</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>حتما برای خداحافظی...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>به احترامت؛</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>خواهـــــــــــــد ایستــاد ...</b></font></div> text/html 2017-02-18T15:56:30+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات فلسفی http://royaa77.mihanblog.com/post/75 <div><font size="4"><b>انعکاس چیزی باش که&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>میخواهی در دیگران ببینی</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>اگر عشق میخواهی؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>&nbsp;عشق بورز</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>اگر صداقت میخواهی؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>راستگو باش</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>و اگراحترام میخواهی ؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>احترام بگذار...</b></font></div> text/html 2017-02-17T06:12:12+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... نوستالژی http://royaa77.mihanblog.com/post/74 <font size="3"><b>ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺧﻂ ﮐﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ</b></font><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;ﺭﻭ ﻣﭻ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ! </b></font></div> text/html 2017-02-17T06:09:24+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... حقیقت http://royaa77.mihanblog.com/post/73 <div><font size="4"><b>شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>که دروغ نگفت و جهنم را به جان خرید اما تظاهر به</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>دوست داشتن آدم نکرد….</b></font></div> text/html 2017-02-16T10:41:26+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات عاشقانه http://royaa77.mihanblog.com/post/72 <div><font size="4">ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ</font></div><div><font size="4">ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ....</font></div><div><font size="4">ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ</font></div><div><font size="4">ﺭﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ....</font></div><div><font size="4">ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ</font></div><div><font size="4">ﺑﯽ ﺭﯾﺎ،ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟود.</font></div> text/html 2017-02-15T10:28:01+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... عکس نوشته حسین پناهی http://royaa77.mihanblog.com/post/71 <a href="http://royaa77.mihanblog.com/" target="" title=""><div align="center"><img class="hasTooltip" src="http://s4.img7.ir/bPCia.jpg" alt="bPCia" title="Untitررled-1 bPCia" height="583" width="487"></div></a> text/html 2017-02-14T00:33:39+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... شعر عاشقانه http://royaa77.mihanblog.com/post/70 <div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تکرار من در من مگر از من چه می ماند؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">غیر از غباری در لباس تن چه می ماند؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟</font></b></div> text/html 2017-02-13T23:46:23+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات عاشقانه http://royaa77.mihanblog.com/post/69 <div><b><font size="4">فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">از همان آب هایی که می پرد توی گلو</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">و سال ها سرفه می کنیم</font></b></div> text/html 2017-02-13T19:44:57+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... نوستالژی http://royaa77.mihanblog.com/post/68 <font size="4"><b>ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ</b></font><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>&nbsp;ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻦ:&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>ﺁﻣﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮﺩﯾﺪ </b></font></div> text/html 2017-02-13T19:41:01+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... خاطره خنده دار http://royaa77.mihanblog.com/post/67 <font size="4">تو آشپزخونه داشتم ظرفا رو میشستم بابام اومد آب خورد چراغ آشپزخونه هم خاموش کرد رفت بیرون! آیا من آدم نیستم؟ آیا من وجود خارجى ندارم؟ خو یعنى چى این حرکت آخه… </font> text/html 2017-02-12T18:47:11+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات فلسفی http://royaa77.mihanblog.com/post/66 <div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font size="4">گاهے سکــوت ، همان دروغ است</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کم شیک تر &nbsp;روشنفکــرانـه تر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و با مسئولیت کمتر</font></div> text/html 2017-02-10T08:44:26+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات طنز http://royaa77.mihanblog.com/post/65 <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">دقت کردین این دخترایی که تو خیابون با نامزدشون هستن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.با چه افتخار و غروری به دخترای تنها نگاه میکنن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">انگار یوزپلنگ ایرانی شکار کردن.</font></div><div><br></div> text/html 2017-02-10T08:34:27+01:00 royaa77.mihanblog.com رویا ... جملات زیبا http://royaa77.mihanblog.com/post/64 <div><font size="5">خانه های قدیمی&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">را دوست دارم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">تاریخ در آنها</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">به زیبایےدر حرکت است</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">همه چیز عمر دارد</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">حرف دارد</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">برکت دارد&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">ای کاش محبت و دوستےها</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">هرگز جدید نمیشد</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">و بوی&nbsp;</font><a href="http://royaa77.mihanblog.com/" target="" title=""><font color="#ff0000" size="5">قدیم</font></a><font size="5">&nbsp;را می‌داد</font></div><div><br></div>