رویای من tag:http://royaa77.mihanblog.com 2019-08-17T10:34:08+01:00 mihanblog.com خدا حافظی 2017-02-22T15:41:23+01:00 2017-02-22T15:41:23+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/78 رویا ... قطار …راهت راه بگیرو برو نه کوه توان ریزش دارد نه دهقان پیراهن اضافه …هیچ چیز مثل سابق نیست … قطار …

راهت راه بگیرو برو نه کوه توان

 ریزش دارد نه دهقان پیراهن اضافه …

هیچ چیز مثل سابق نیست …
]]>
حقیقت 2017-02-18T23:04:05+01:00 2017-02-18T23:04:05+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/77 رویا ... زندگی رانخواهیم فهمید...اگر از ترسزمین خوردن ...هرگزقدم درجادهزندگی نگذاریم...!!!
زندگی رانخواهیم فهمید...

اگر 
از ترس
زمین خوردن ...
هرگز
قدم درجاده
زندگی نگذاریم...!!!
]]>
جملات عاشقانه 2017-02-18T16:01:29+01:00 2017-02-18T16:01:29+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/76 رویا ... قلب من مودب است!بخواهی بروی.....حتما برای خداحافظی...به احترامت؛خواهـــــــــــــد ایستــاد ... قلب من مودب است!

بخواهی بروی.....

حتما برای خداحافظی...

به احترامت؛

خواهـــــــــــــد ایستــاد ...
]]>
جملات فلسفی 2017-02-18T15:56:30+01:00 2017-02-18T15:56:30+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/75 رویا ... انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینیاگر عشق میخواهی؛ عشق بورزاگر صداقت میخواهی؛راستگو باشو اگراحترام میخواهی ؛احترام بگذار... انعکاس چیزی باش که 


میخواهی در دیگران ببینی


اگر عشق میخواهی؛


 عشق بورز


اگر صداقت میخواهی؛


راستگو باش


و اگراحترام میخواهی ؛

احترام بگذار...
]]>
نوستالژی 2017-02-17T06:12:12+01:00 2017-02-17T06:12:12+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/74 رویا ... ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺧﻂ ﮐﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﻣﭻ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ! ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺧﻂ ﮐﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ

 ﺭﻭ ﻣﭻ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ !
]]>
حقیقت 2017-02-17T06:09:24+01:00 2017-02-17T06:09:24+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/73 رویا ... شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییمکه دروغ نگفت و جهنم را به جان خرید اما تظاهر بهدوست داشتن آدم نکرد…. شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم

که دروغ نگفت و جهنم را به جان خرید اما تظاهر به

دوست داشتن آدم نکرد….
]]>
جملات عاشقانه 2017-02-16T10:41:26+01:00 2017-02-16T10:41:26+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/72 رویا ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ....ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖﺭﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ....ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢﺑﯽ ﺭﯾﺎ،ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟود. ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ....
ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ
ﺭﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ....
ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ،ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟود.
]]>
عکس نوشته حسین پناهی 2017-02-15T10:28:01+01:00 2017-02-15T10:28:01+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/71 رویا ...
bPCia
]]>
شعر عاشقانه 2017-02-14T00:33:39+01:00 2017-02-14T00:33:39+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/70 رویا ... وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند؟از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند؟از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی؟تکرار من در من مگر از من چه می ماند؟غیر از خیالی خسته از تکرار تنهاییغیر از غباری در لباس تن چه می ماند؟از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟ وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند؟

از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند؟

از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی؟

تکرار من در من مگر از من چه می ماند؟

غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی

غیر از غباری در لباس تن چه می ماند؟

از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟

از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟
]]>
جملات عاشقانه 2017-02-13T23:46:23+01:00 2017-02-13T23:46:23+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/69 رویا ... فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بوداز همان آب هایی که می پرد توی گلوو سال ها سرفه می کنیم فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود

از همان آب هایی که می پرد توی گلو

و سال ها سرفه می کنیم
]]>
نوستالژی 2017-02-13T19:44:57+01:00 2017-02-13T19:44:57+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/68 رویا ... ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻦ: ﺁﻣﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮﺩﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ

 ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻦ: 

ﺁﻣﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮﺩﯾﺪ
]]>
خاطره خنده دار 2017-02-13T19:41:01+01:00 2017-02-13T19:41:01+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/67 رویا ... تو آشپزخونه داشتم ظرفا رو میشستم بابام اومد آب خورد چراغ آشپزخونه هم خاموش کرد رفت بیرون! آیا من آدم نیستم؟ آیا من وجود خارجى ندارم؟ خو یعنى چى این حرکت آخه… تو آشپزخونه داشتم ظرفا رو میشستم بابام اومد آب خورد چراغ آشپزخونه هم خاموش کرد رفت بیرون! آیا من آدم نیستم؟ آیا من وجود خارجى ندارم؟ خو یعنى چى این حرکت آخه… ]]> جملات فلسفی 2017-02-12T18:47:11+01:00 2017-02-12T18:47:11+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/66 رویا ... گاهے سکــوت ، همان دروغ استکم شیک تر  روشنفکــرانـه ترو با مسئولیت کمتر
گاهے سکــوت ، همان دروغ است

کم شیک تر  روشنفکــرانـه تر

و با مسئولیت کمتر
]]>
جملات طنز 2017-02-10T08:44:26+01:00 2017-02-10T08:44:26+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/65 رویا ... دقت کردین این دخترایی که تو خیابون با نامزدشون هستن....با چه افتخار و غروری به دخترای تنها نگاه میکننانگار یوزپلنگ ایرانی شکار کردن. دقت کردین این دخترایی که تو خیابون با نامزدشون هستن
.

.

.

.با چه افتخار و غروری به دخترای تنها نگاه میکنن

انگار یوزپلنگ ایرانی شکار کردن.

]]>
جملات زیبا 2017-02-10T08:34:27+01:00 2017-02-10T08:34:27+01:00 tag:http://royaa77.mihanblog.com/post/64 رویا ... خانه های قدیمی را دوست دارمتاریخ در آنهابه زیبایےدر حرکت استهمه چیز عمر داردحرف داردبرکت دارد ای کاش محبت و دوستےهاهرگز جدید نمیشدو بوی قدیم را می‌داد خانه های قدیمی 

را دوست دارم

تاریخ در آنها

به زیبایےدر حرکت است

همه چیز عمر دارد

حرف دارد

برکت دارد 

ای کاش محبت و دوستےها

هرگز جدید نمیشد

و بوی قدیم را می‌داد

]]>