یادتونه اون موقه ها وقتی مدادمون به یکی از همکلاسیامون قرض میدادیم

 همش حواسمون بود مدادمونو تراش نکنه که کوچیک شه!!!