وقتی دیدی کسی مثل نوک پرگار همه جوره پات وایساده

تو دیگه دورش نزد   

دورش بگرد