زندگی رانخواهیم فهمید...

اگر 
از ترس
زمین خوردن ...
هرگز
قدم درجاده
زندگی نگذاریم...!!!