قلب من مودب است!

بخواهی بروی.....

حتما برای خداحافظی...

به احترامت؛

خواهـــــــــــــد ایستــاد ...