انعکاس چیزی باش که 


میخواهی در دیگران ببینی


اگر عشق میخواهی؛


 عشق بورز


اگر صداقت میخواهی؛


راستگو باش


و اگراحترام میخواهی ؛

احترام بگذار...