گاهے سکــوت ، همان دروغ است

کم شیک تر  روشنفکــرانـه تر

و با مسئولیت کمتر