دقت کردین این دخترایی که تو خیابون با نامزدشون هستن
.

.

.

.با چه افتخار و غروری به دخترای تنها نگاه میکنن

انگار یوزپلنگ ایرانی شکار کردن.