خانه های قدیمی 

را دوست دارم

تاریخ در آنها

به زیبایےدر حرکت است

همه چیز عمر دارد

حرف دارد

برکت دارد 

ای کاش محبت و دوستےها

هرگز جدید نمیشد

و بوی قدیم را می‌داد