چه فرقی میکند

آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه  آن طرف تر؟

پای عشق که در میان باشد دلتنگی دمار آدم را در می آورد