روزهای هفته از دستم در رفته اند

مهم نیست چند شنبه است!

تاریخ من

فاصله دیدن تو میان چند شنبه هاست... !