همگی از خاک هستیم...

دیگه یکمی کرم رو هر کسی داره!