نامردا را خیلی دوست دارم

چون اگه نباشند مردا مشخص نمی شن.