چه شباهتی بین ماست

تو دل،شکسته  ای

من دلشکسته ام