دل آرام را بی تاب میکنی ، دل بی تاب را آرام

آخرش نگفتی: تو،دردی یا درمان