عمری خیال بستم یار آشناییت را

آخر به خاک بردم داغ جداییت را