چه سخت است هم پاییز باشد

هم ابر باشد

هم باران باشد

هم خیابان خیس اما

تو نباشی