ازدواج مثل بازار رفتن میمونه 

تا پول و احتیاج و اراده نداری نرو بازار
                                                    چارلی چاپلین