نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد

همه گویند عجب شاد است

عجب خندان دل مردم چه میدانند که ن دنیایی از اشکم