چه لحظه باشکوهی بود اون لحظه ...!

وقتی معلم میبردمون پا تخته  ازمون درس بپرسه 

وسطش زنگ می خوردد.