خیلی که دلتنگ می شوم به آسمان نگاه می کنم

دلم قرص می شود که تو هم زیر همین سقفی.