منتظر لحظه های مناسب نباش،

همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن.