تو آن نیستی که به یادت بیاورم

تو آن همیشه ای که به یادم می مانی