هنگامی که به بالای کوه رسیدید،

تازه آغاز بالا رفتن است
                                          جبران خلیل جبران