آیا میدانید؟؟

انسان وقتی میخوابد هیچ حس بویایی ندارد