رابــطه دو نفــره ای که توشـــ 

گــیر دادن و قـــهر و آشتی نباشـه...

مطمــئن باش چنـــد نفرســـ