وقتی مرا نفسم 

خطاب میکنی

نفسم میگیرد

نمیدانم شوق بودنت هست

یا تصور نبودنت

کنارم بمان ای خوبترین خوب ها

نفس من بند نفس های توست...