این روزها به شرافت از انسان ها

فقط ((شرّ)) و ((آفت)) باقی مانده است.

                                                        حسین پناهی