یک زن

اگر بخواهد

حتی می تواند با صدایش

تو را در آغوش بگیرد
                                                                     ایلهام برگ