خوش به حال انارها و انجیرها

دلتنگ که میشن می ترکند.