دختر است دیگر

بله از اتاق فرمان اشاره میکنن پسر است

فقط شبیه دختر است.