سه ماهه دارم هر پنج ساعت یه بار دوتا آنتی هیستامین می ندازم


 تو جیبام ولی بازم جیبم به پول حساسیت داره...