خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست 

که در نبودنش حس می کنیم