آرامش یعنی 

هر وقت قهر کردی

مطمئن باشی که تا آشتی کنی

هیچ کشی جات رو نمی گیره