دهه فجر، خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو دیارمان‏گریخت،

 برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد.

 دهه فجرمبارک