آیا میدانید؟

انسان نمی تواند با چشم باز عطسه کند.