خدایی؟؟ شما پشتتونا چجوری لیف میزنین؟

من پشتم یه نقطه کور داره که نزدیک به24 ساله لیفش نزدم

آخرم از همونجا میگندم به رحمت خدا میرم.