انسان های ساده را احمق فرض نکنید

باور کنید آنها خودشان نخواستند که ((هفت خط))باشند.