تجربه کردن، تنها آغاز دانش به شمار می رود؛

 یعنی تجربه،ضروری است،ولی کافی نیست.