صفه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازد

نمی دانم پس کی زندگی شروع می شود؟