خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیارو میدانم

دس بزنم من... پا بکوبم من...

واقعا یادش بخیر...