این بود آن دنیایی که برای وارد شدنش به شکم مادرم لگد میزدم؟؟؟!!!

لعنت بر من…ارزشش را نداشت…!!!!!!!

 ببخش مادر . . . ! ! !