وقتی یک زن خوب کار میکنه میگن مثل مرد کار میکنه

اما وقتی یک مرد خوب کار میکنه میگن مثل خر کار میکنه!!!