برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛

 

یکی در آسمان و یکی در قلب...